Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
• De behandelaar legt, afhankelijk van wat is overeengekomen, het behandelproces vast in de vorm van een rapportage. De behandelaar maakt na de intake een plan van aanpak. Tijdens het behandelproces kunnen behandelaar en cliënt afspraken inzake de behandeling wijzigen m.b.t. tot de behandeling.
• De cliënt is zelf mede verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de behandeling en verwoordt deze persoonlijk.
• Afspraken die tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd worden niet in rekening gebracht.
• Voor individuele cliënten en bedrijven wordt een marktconform tarief toegepast.
• Prijs- en betalingsafspraken kunnen in onderling overleg worden gemaakt.
• Wanneer de behandelaar of de cliënt de overtuiging heeft om welke reden dan ook niet verder te kunnen in de behandeling, wordt dit tussen partijen besproken, wat kan resulteren in beëindiging.
• Het is mogelijk dat de behandelaar verwijst naar een arts, therapeut of andere hulpinstanties.

Betalingen particulieren
• U ontvangt een nota. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
• Bij niet tijdige betaling kan dit gevolgen hebben voor vervolgafspraken.
• Vooraf bespreken wij op wiens naam gefactureerd dient te worden.
• U kunt een (PGB) of een Zorg in Natura aanvragen.
• De therapeut is niet aansprakelijk voor de uitkomst van de beschikking op uw aanvraag PGB.
Vergoedingen voor particulieren
• Neem vooraf contact op met uw zorgverzekeraar, soms kan vergoeding plaatsvinden bij;
– Alternatieve geneeswijzen;
– Counseling;
– Psychosociale hulpverlening
• U kunt ook de ziektekostenverzekering om een coulanceregeling vragen bijvoorbeeld bij preventie of herstel bij ziekte.
• Soms is een vergoeding mogelijk vanuit de AWBZ of via het UWV.
• Wilt u een vergoeding, informeer dan eerst bij uw zorgverzekeraar of genoemde instanties.
Vertrouwelijkheid
• Alles wat in het contact tussen de behandelaar en cliënt besproken wordt is vertrouwelijk.
• Voor behandeling van een kind onder de 16 jaar is toestemming nodig van de ouders.
• Inzage in uw dossier is mogelijk. Voor derden alleen na uw toestemming.
• Inzage in het dossier van kinderen tot 12 jaar is mogelijk voor de ouders.
• Bij jongeren tussen 12 en 16 jaar wordt er met u overlegd over informatie uit het dossier of de behandeling.
• Vanaf 16 jaar moeten jongeren toestemming geven om ouders te informeren over de behandeling of het dossier.

Veilige werkomgeving
• De behandelaar zorgt voor goede en veilige werkomstandigheden en een geschikte werkplek voor haar en de cliënt. Zaken en voorwerpen die kunnen beschadigen tijdens het uitvoeren van de behandeling, dienen op een veilige plaats te worden gezet.
Reclame of klacht
• Een klacht, met betrekking tot de behandeling, dan wel voor zover niet al in het vorenstaande vervat, een reclame, met betrekking tot het factuurbedrag, dient schriftelijk binnen 28 dagen, na het verrichten van de betreffende werkzaamheden, respectievelijk na factuurdatum, kenbaar gemaakt te worden door de cliënt aan de behandelaar.
• Na binnenkomst van een klacht is de behandelaar verplicht contact op te nemen met de cliënt/zorgdrager(s) en met hen in gesprek te gaan met als doel: de klacht verhelpen, zodat beide partijen tevreden zijn over de uitgevoerde behandeling en eventuele oplossing. Indien de behandelaar en cliënt het niet eens kunnen worden over de oplossing van de klacht, dan heeft de cliënt het recht, met instemming van de opdrachtnemer, de klacht door te sturen naar de klachtencommissie van de FVB. Een reclame of klacht schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
Aansprakelijkheid
• De aansprakelijkheid van de behandelaar dekt tot het bedrag van de opdracht, waarin de schade is ontstaan.
• De behandelaar is niet aansprakelijk voor het resultaat van de behandeling: immers bij het slagen van de behandelingen spelen meer factoren een rol, zoals bijvoorbeeld de gemoedstoestand van de cliënt, motivatie van de cliënt en zijn omgeving. Over de uitspraken die de behandelaar, schriftelijk dan wel mondeling doet, kunnen geen rechten en aansprakelijkheid worden verleend. De uitspraken van de behandelaar zijn interpretatief van aard en gebaseerd op vermoedens.
• De behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
• De behandelaar heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de cliënt ongedaan te maken, waarbij de cliënt hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
• De behandelaar zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de cliënt de mogelijkheid heeft zich, ter zake van het ontstaan van de schade, rechtstreeks hun eigen verzekeringsmaatschappij, dan wel van een derde aan te spreken.
• De behandelaar is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook die aan personen of zaken zijn toegebracht, die derden veroorzaakt hebben, die werkzaamheden hebben verricht bij de cliënt of de zorgvrager(s), ook al heeft de behandelaar ze ingehuurd of aanbevolen.